Top 41 similar websites like

www.kotabaru.ac.th



Check kotabaru.ac.th website worth

Sites like kotabaru.ac.th


Similar Website
Daily Traffic
Website Worth



www.thaischool1.in.th www.thaischool1.in.th 7500 $ 22.2K
thaischool1.in.th เว็บโรงเรียน รับทำเว็บโรงเรียน สารบัญเว็บไซต์ บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป เว็บไซค์สำเร็จรูป ใช้งานง่าย ราคาถูก
สารบัญเว็บไซต์โรงเรียนไทย บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์โรงเรียนสามัญทั่วประเทศ ข่าวการศึกษา ผลงานอาจารย์ ผลงานนักเรียน ระบบสารสนเทศโรงเรียน ระบบ e-office หลักสูตรแกนกลาง 2551 ใช้งานง่าย อับเดทข้อมูลเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง




www.thaischool.in.th www.thaischool.in.th 1050 $ 18.7K
thaischool.in.th เว็บโรงเรียน รับทำเว็บโรงเรียน สารบัญเว็บไซต์ บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป เว็บไซค์สำเร็จรูป ใช้งานง่าย ราคาถูก
สารบัญเว็บไซต์โรงเรียนไทย บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์โรงเรียนสามัญทั่วประเทศ ข่าวการศึกษา ผลงานอาจารย์ ผลงานนักเรียน ระบบสารสนเทศโรงเรียน ระบบ e-office หลักสูตรแกนกลาง 2551 ใช้งานง่าย อับเดทข้อมูลเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง




www.bopp-obec.info www.bopp-obec.info 20074 $ 223K
bopp-obec.info





www.obec.go.th www.obec.go.th 30907 $ 220K
obec.go.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | – สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - สพฐ




www.nsru.ac.th www.nsru.ac.th 8000 $ 96.7K
nsru.ac.th





www.moe.go.th www.moe.go.th 14504 $ 93.9K
moe.go.th กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา




www.thaischool1.in.th www.thaischool1.in.th 7500 $ 22.2K
thaischool1.in.th เว็บโรงเรียน รับทำเว็บโรงเรียน สารบัญเว็บไซต์ บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป เว็บไซค์สำเร็จรูป ใช้งานง่าย ราคาถูก
สารบัญเว็บไซต์โรงเรียนไทย บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์โรงเรียนสามัญทั่วประเทศ ข่าวการศึกษา ผลงานอาจารย์ ผลงานนักเรียน ระบบสารสนเทศโรงเรียน ระบบ e-office หลักสูตรแกนกลาง 2551 ใช้งานง่าย อับเดทข้อมูลเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง




www.thaischool.in.th www.thaischool.in.th 1050 $ 18.7K
thaischool.in.th เว็บโรงเรียน รับทำเว็บโรงเรียน สารบัญเว็บไซต์ บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป เว็บไซค์สำเร็จรูป ใช้งานง่าย ราคาถูก
สารบัญเว็บไซต์โรงเรียนไทย บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์โรงเรียนสามัญทั่วประเทศ ข่าวการศึกษา ผลงานอาจารย์ ผลงานนักเรียน ระบบสารสนเทศโรงเรียน ระบบ e-office หลักสูตรแกนกลาง 2551 ใช้งานง่าย อับเดทข้อมูลเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง




www.mathcenter.net www.mathcenter.net 861 $ 7.4K
mathcenter.net mathcenter.net - หน้าหลัก
ศูนย์กลางคณิตศาสตร์ไทย สำหรับผู้มีใจรักคณิตศาสตร์




www.dhammastudy.org www.dhammastudy.org 600 $ 5.8K
dhammastudy.org ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง




www.secondary.obec.go.th www.secondary.obec.go.th 0 $ 4.3K
secondary.obec.go.th สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.




www.narinukun.ac.th www.narinukun.ac.th 400 $ 4.3K
narinukun.ac.th โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4524-5800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29




www.aums.ac.th www.aums.ac.th 415 $ 2.7K
aums.ac.th หน้าแรก - www.aums.ac.th
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย




www.sukakhon.ac.th www.sukakhon.ac.th 375 $ 2.6K
sukakhon.ac.th โรงเรียนวัดสุขกร หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดสุขกร เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.023846115. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1




www.phetchara.ac.th www.phetchara.ac.th 950 $ 2.2K
phetchara.ac.th โรงเรียนเพ็ชระศึกษา :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.lka.ac.th www.lka.ac.th 0 $ 2.1K
lka.ac.th โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.prathomnonsee.ac.th www.prathomnonsee.ac.th 0 $ 2.1K
prathomnonsee.ac.th โรงเรียนประถมนนทรี :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.tts.ac.th www.tts.ac.th 0 $ 2.1K
tts.ac.th โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.anubansriwilai.com www.anubansriwilai.com 750 $ 2.1K
anubansriwilai.com โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล หมู่ที่ 1 ถนนบึงกาฬ - พังโคน บ้านศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ38210 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ




www.bdc.ac.th www.bdc.ac.th 700 $ 2K
bdc.ac.th โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-4182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-4182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 39




www.pcupachan.net www.pcupachan.net 0 $ 1.9K
pcupachan.net โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์




www.suw.ac.th www.suw.ac.th 600 $ 1.6K
suw.ac.th โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม :: intro
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2/3 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร.0-5561-1786 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เขต 38




www.maena.ac.th www.maena.ac.th 365 $ 1.1K
maena.ac.th โรงเรียนบ้านแม่นะ หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง บ้านห้วยโจ้ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร.053046791 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่นะ หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง บ้านห้วยโจ้ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร.053046791 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3




www.vatm.ac.th www.vatm.ac.th 315 $ 1K
vatm.ac.th โรงเรียนวัดท้ายเมือง :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.csw.ac.th www.csw.ac.th 275 $ 700
csw.ac.th โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.swry.ac.th www.swry.ac.th 0 $ 600
swry.ac.th โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง :: ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.ssr.ac.th www.ssr.ac.th 215 $ 600
ssr.ac.th โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.satrichaiyaphum.ac.th www.satrichaiyaphum.ac.th 215 $ 600
satrichaiyaphum.ac.th โรงเรียนสตรีชัยภูมิ : satrichaiyaphum school
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 372ก ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.044-811162 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30




www.cswk.ac.th www.cswk.ac.th 180 $ 500
cswk.ac.th โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.sealplaytoy.com www.sealplaytoy.com 25 $ 400
sealplaytoy.com sealplay เครื่องเล่นสนาม ของเล่นสนาม สนามเด็กเล่น สไลเดอร์
สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม ของเล่นสนาม สไลเดอร์ สินค้านำเข้า จัดจำหน่ายปลีก-ส่ง ทั่วไทย ติดต่อสอบถามโทร. 089-0098632.




www.skns.ac.th www.skns.ac.th 0 $ 300
skns.ac.th โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.watyaiay.com www.watyaiay.com 0 $ 200
watyaiay.com โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.bansanambin.com www.bansanambin.com 0 $ 200
bansanambin.com โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ,กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 , สพฐ , กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ,กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 , สพฐ , กระทรวงศึกษาธิการ , หลักสูตรแกนกลาง 2551 , ตำบลบ้านกล้วย , อำเภอเมืองสุโขทัย , จังหวัดสุโขทัย




www.adcschool.com www.adcschool.com 50 $ 200
adcschool.com โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.dk.ac.th www.dk.ac.th 0 $ 100
dk.ac.th โรงเรียนดรุณานุกูล :: ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.nst2.obec.go.th www.nst2.obec.go.th 0 $ 100
nst2.obec.go.th





www.phosri.ac.th www.phosri.ac.th 0 $ 100
phosri.ac.th โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.pangkenpittaya.ac.th www.pangkenpittaya.ac.th 0 $ 100
pangkenpittaya.ac.th โรงเรียนพังเคนพิทยา :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.sksc.ac.th www.sksc.ac.th 0 $ 100
sksc.ac.th โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.wpk.ac.th www.wpk.ac.th 0 $ 100
wpk.ac.th โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐




www.jd.ac.th www.jd.ac.th 0 $ 100
jd.ac.th โรงเรียนบ้านเจียรดับ :: ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐








kotabaru.ac.th alternatives and similar web sites

Similar Websites Search



What is siteprice.org?

siteprice.org is a free website price, website worth calculator and domain valuation estimation checker tool.

siteprice.org helps you to find your website market price and your domain value. It's not easy to calculate and estimate a website price exactly. siteprice.org estimates the website market price(not the business price) with using several information with gathering, collecting and analyzing data from internet resources.

The algorithm makes an estimation for the website value assuming that if the website uses Google Adsense in every page and 3 ads in proper best locations. If you own this website and even if you are using Adsense and not getting a similar income, we would suggest to research ad placement to get better income.

To estimate the worth of a website, siteprice.org calculates with its own unique algorithm. If you want to sell your website or buy a website you'll probably need to know that "what is the estimated value of the site" and appraise it.

And maybe your website or a website worths thousands. Maybe you don't even think about to sell your website, but don't miss your chance, calculate your website estimated price and put it your site to catch somebody who may want to interest your website.

siteprice.org allows you to sell your website/domain and buy websites with website hosting. You can find cheap domains and purchase domain names. To sell your website or domain, calculate your website price then put the siteprice.org code to your website to attrack your visitors to sell your website/domain and tell them you may sell your website or domain.

If you want to sell websites you own or buy an already existing website, siteprice.org is one of the easiest place that you can find. We want to bring sellers and buyers together and contact with them easily and establish a trade environment.




 


Latest sites